Vyhľadávanie

Zaujímavosti

BOHOSLUZBY-Svidnik

Meniny

Včera: Milota
Dnes: Nina
Zajtra: Margita
Pozajtra: Kamil

PrihlásenieŠtatistika

Členovia : 55
Článkov : 757
Webové prepojenia : 7
Počet zobrazení obsahu : 1107780
www.greckokatolici.sk
Liturgie od 13. 07. 2015 E-mail
Napísal ThDr.Peter Vansač,PhD.   
Utorok, 14 Júl 2015 14:46

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Svidník - Záhradná

Bohoslužobný poriadok

13.  07.  2015 - 19.  07.  2015

Viac...
 
sv.Cyril a sv.Metod a Slovaci E-mail
Napísal Peter Kuderjavy (webadmin)   
Streda, 08 Júl 2015 09:42

 sv.Cyril a sv.Metod

a Slováci

 
 
Udalosť, ktorá rozhodla o veľmi dôležitej epoche Slovákov, bola žiadosť slovenského kniežaťa Rastislava, ktorou sa obracal na byzantského cisára Michala III. a prosil, aby poslal Slovenom: „takého biskupa a učiteľa, ktorý by nám v našej reči vysvetlil kresťanskú vieru.“
  Podľa Rímskej legendy, ktorú napísal rímsky biskup Gauderich krátko po Cyrilovej smrti, vieme, že Rastislav reagoval na ohlas veľkej osobnosti Konštantína Filozofa a z počutia poznal jeho misionárske dielo: „Keď sa Rastislav, moravské knieža, dozvedel, čo vykonal v kraji Chazarov, podnietený starosťou o svoj národ vyslal poslov k spomínanému cisárovi s takým odkazom, že sa jeho ľud síce odvrátil od uctievania modiel a chce zachovávať kresťanský zákon, ale že nemajú takého učiteľa, čo by ich v tom zákone jasne a dokonale poučil. Že prosí, aby im do oných krajov poslal takého človeka, ktorý by vedel jeho ľudu dôkladne vysvetliť vieru a poriadok zákona a ukázať cestu práva.“
Rastislav ako európsky rozhľadený politik sa preto cielene obrátil na byzantský cisársky dvor, vyberúc si bratov zo slovanského Solúna Konštantína Filozofa a Metoda, ktorí plne zodpovedali jeho požiadavkam. Na misii u Slovákov  sa biskup Konštantín, teológ a filológ i jeho brat opát Metod, bývalý správca slovanskej provincie a právnik, tomuto svojmu poslaniu venovali až do konca života.
Na územie starého Slovenska prišli pravdepodobne v roku 864 a ich účinkovanie trvalo až do roku 885. V starobylom Rastislavovom meste na Devíne založili prvú akadémiu s vyučovaním v národnom jazyku Slovákov. Bola to zároveň prvá hlaholská univerzita Slovanov. Tu boli položené základy slovanského školstva a vzdelanosti. Napriek svojmu krátkemu trvaniu, 21 rokov, sa táto univerzita musela vo svojom čase radiť medzi popredné pedagogické európske strediská, pretože jej vysokú vzdelanostnú úroveň zaručovala osobnosť najväčšieho vzdelanca vtedajšieho kresťanského sveta, Konštantína Filozofa.
Uzemie stareho Slovenska 

Územie  starého Slovenska

 

Posledná úprava Streda, 08 Júl 2015 14:11
Viac...
 
sv. Cyril a sv.Metod E-mail
Napísal Majka   
Nedeľa, 05 Júl 2015 13:44

sv.Cyril a sv.Metod 

 
sv.Cyril a Metod
 
 

Bratia sv Cyril a Metod sa narodili v Solúne, grécky Thessalonike. Ich otec Lev  mal vysoké  postavenie v štátnej správe ( pozri Žitie Konštantínovo). Niektoré neskoršie zdroje uvádzajú, že meno matky bolo Mária.

O živote sv. Metoda  nám pramene zanechali veľmi málo. Bol starší z bratov a rok jeho narodenia sa uvádza 815, lebo zomrel v roku 885 a dožil sa ctihodného veku, čo bol považovaný vek okolo 70 rokov. Krstne meno nevieme. Metod bolo jeho rehoľné meno. Vyštudoval právo a pracoval v štátnej službe a mal vysoké postavenie. V jeho živote dočítame, že rozhodol sa odísť do kláštora na horu Olymp, aby sa venoval modlitbe.

Sv. Cyril ( toto meno dostal krátko pred smrťou) bol najmladším, narodil sa v roku 827 a pri krste dostal meno Konštantín. Už v mladom veku si vybral, čo chce – Sofiu – Múdrosť. Bol veľmi usilovný a veľa sa modlil. Študoval Filozofiu, rétoriku, matematiku, umenie, prírodné vedy a to u najlepších učiteľov tej doby.. Už v mladom veku na cisárskom dvore viedol filozofické dišputy. So svojim bratom Metodom istý čas pobudol v kláštore na hore Olymp, kde čas trávili v modlitbách.  Konštantín meno Cyril prijal 50 dní pred smrťou a to 14.2. 869. Zomrel v mnískou rúchu ako mních (viac o ich živote pozri Žitie Konštantinovo a Metodovo alebo v diel Michala Lacka: Sv. Cyril a Metod).

 

Súbor:Glagolica.gif
 

 

Bratia sv. Konšatntín a Metod na Veľkomorevské územie prišli v roku 863 ako vierozvestovia  na žiadosť kniežaťa Rastislava.

Dielo a odkaz sú Konštantínom zostavené slovanské písmo hlaholika a preložené bohoslužobné knihy. Napísal aj civilný zákonník. Spolu s Metodom pripravili kandidátov na kňazské svätenia. Bolo potrebné vyriešiť otázku nového liturgického jazyka pre Slovanov. Tak sa pobrali do Ríma, aby požiadali o jeho schválenie, čo by zabezpečilo nezávislosť od franských biskupov. Do príchodu solúnskych bratov cirkevné obrady boli latinské. V Živote Konštantína sa uvádza, že pápež Hadrián II. požehnal učenie sv. Cyrila a Metoda položením slovenského evanjelia na obetný oltár.[1]

 

Hlaholika

Hlaholika - viac [TU] 

Ešte pred prekladom evanjeliára do slovančiny Konštantín napísal v gréckom jazyku traktát, v ktorom vysvetľuje ako bude postupovať pri preklade spomínaného evanjeliára.[2] Onedlho bol doplnený evanjeliár na úplné štvorevanjelium. Oslavou tohto činu zo strany Konštantína je báseň Proglas, teda predspev k štyrom evanjeliám, ktoré objavil A. F. Hiľferding v jednom srbskom pergamenovom rukopise z 15. storočia.[3] 

 

Cyril a Metod - prichod ku Slovanom
 

 Martin Benka: Príchod Konštantína Filozofa a jeho brata Metoda ku Slovákom

 

Medzi ďalšie preložené knihy patria Apoštol, Žaltár, Starý Zákon. Pod názvom Apoštol boli Cyrilom a Metodom preložené aj ostatné knihy Nového Zákona okrem evanjelií. Najprv bol v skrátenej forme a to pod názvom Praxapoštol až neskôr bol doplnený o ostatné časti. Aj Žaltár patri k najstarším prekladom. Potrebný je k recitácii cirkevných hodiniek. Jeho hlaholský rukopis sa zachoval v knižnici kláštora sv. Kataríny na hore Sinaj. Pochádza z 11. storočia a tento rukopis už bol dvakrát vydaný. Čo sa týka prekladu Starého zákona bola tu  nezhoda na strane odborníkov, pretože podľa legendy, Metod ku koncu života preložil celý Starý Zákon okrem Kníh Makabejských. Podľa iného názoru  bol to len výber zo starozákonného čítania pre bohoslužobné účely tzv. Parimejník.[4] Tento Parimejník ako bohoslužobná kniha bol používaný do 14. storočia a mníchmi až do 15. - 16. storočia (nebol nikdy tlačený, keďže bol nahradený stal sa nepotrebným pre bohoslužobné úkony), kým nebola biblická časť a hlavne Genéza obsahovo zaradená do triodia, minejí a  trebníka.[5]

 

Boh skrze Cyrila a Metoda nám dal Písmo v jazyku všetkým Slovanom zrozumiteľným.
Úctu k Božiemu daru preukážeme jeho používaním.
Modlime sa. 

 
Posledná úprava Nedeľa, 05 Júl 2015 14:12
Viac...
 
Liturgie od 06. 07. 2015 E-mail
Napísal ThDr.Peter Vansač,PhD.   
Nedeľa, 05 Júl 2015 11:38

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Svidník - Záhradná

Bohoslužobný poriadok

06.  07.  2015 - 12.  07.  2015

Viac...
 
Liturgie od 29. 06. 2015 E-mail
Napísal ThDr.Peter Vansač,PhD.   
Sobota, 04 Júl 2015 11:50

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Svidník - Záhradná

Bohoslužobný poriadok

29.  06.  2015 - 05.  07.  2015

Viac...
 
APOŠTOLI PETER A PAVOL E-mail
Napísal Majka   
Pondelok, 29 Jún 2015 09:00

SVÄTÍ, SLÁVNI A VŠECHVÁLNI

NAJVÝŠŠI  APOŠTOLI  PETER  A  PAVOL

 

sv.Peter a sv.Pavol

 
 

Sv. Peter z aramejčiny kéfa, čiže skala, toto meno dostal od Ježiša Krista. Petrovo pôvodné meno bolo Šimon, čo v hebrejčine znamená Boh vypočul. Ako vieme, Peter pochádzal z galilejskej Betsaidy , narodil sa pri Tiberiadskom jazere a býval v Kafarnaume. Bol rybárom aj so svojim Bratom Ondrejom apoštolom a otcom Jánom (Jonášom).

 

Poznáme všetci ako píše o Petrovi Lukáš, keď na Ježišov príkaz spúšťa siete do mora a siete sú plné rýb. Peter padá k Ježišovým nohám a hovorí o svojej hriešnosti. Pán mu hovorí, že bude rybárom ľudí.[1] Práve Peter bol ten, ktorý na otázku Ježiša, za koho ho pokladajú odpovedal: „Ty si Mesiáš, Syn pravého Boha.“  Ježiš mu povedal: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a brány pekelné ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi, čo zviažeš na zemi, bude zviazané na nebi.“[2]

Po nanebovstúpení Pána, Peter vystupoval ako predstavený jeruzalemského kresťanského spoločenstva. Doložená kresťanská tradícia hovorí, že Peter neskôr pôsobil v Ríme, kde napísal aj Prvý a Druhý list. V roku 67 (niektoré zdroje uvádzajú rok 64) počas Nerónovho prenasledovania kresťanov, Peter zomrel mučeníckou smrťou (čítame vo Svätom písme) ukrižovaním dole hlavou. Tradícia hovorí, že na tom mieste (Vatikánsky pahorok) v Ríme stoji Bazilika sv. Petra a jeho relikvie sú uložené v hlavnom oltári.

Posledná úprava Pondelok, 29 Jún 2015 09:17
Viac...
 
Narodenie Jána Krstiteľa E-mail
Napísal Majka   
Utorok, 23 Jún 2015 22:17

Narodenie Jána Krstiteľa

  
 
Ján Krstiteľ 
 

Ján Krstiteľ sa narodil Zachariášovi a Alžbete, manželom v pokročilom veku, bezúhonne zachovávajúcim všetky Pánove prikázania. Evanjelista Lukáš opisuje zvestovanie Zachariášovi o tom, že jeho žena Alžbeta počne a o zvestovaní Panne Márii, jej počatí mocou Ducha Svätého, ktorá ide  navštíviť svoju príbuznú a velebí Pána aké veľké veci jej urobil (pozri Magnifikat – Máriin chválospev: Lk 1, 46-55).    

Ján bol na ôsmy deň podrobený obradu obriezky podľa židovského zákona, ktorý znamenal prijatie do zmluvy. Ako ďalej uvádza Lukáš, Ján žil na púšti až do dňa, kedy vystúpil pred Izrael.

Ján pred verejným vystupovaním podstúpil prísnu esénsku výchovu (píše o tom F. Trstenský)

Podstatná odlišnosť Jána od esénov bol krst, no nie očisťovacím kúpeľom ako u židov bolo zvykom, ale bol to krst pokánia, ktorý si človek neudeľoval sám a ohlasoval príchod mesiášskych čias - príchod Ježiša Krista. 

Ján napomínal ľud a hlásal evanjelium a všetci chceli byť pokrstený. Jeho svedectvom o Kristovi je: „...Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“ (Lk 3, 16-17)

 

Spomíname si ešte na význam našich krstných sľubov?
Skúsme si ich obnoviť nielen vo význame, ale hlavne v zrieknutí sa zlého a kráčajme v Kristovom svetle.

 
Posledná úprava Štvrtok, 25 Jún 2015 10:37
 
Liturgie od 22. 06. 2015 E-mail
Napísal ThDr.Peter Vansač,PhD.   
Nedeľa, 21 Jún 2015 10:14

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Svidník - Záhradná

Bohoslužobný poriadok

22.  06.  2015 - 28.  06.  2015

Viac...
 
« ZačiatokPredch41424344454647484950ĎalejKoniec »

Strana 44 z 64

Archív článkov

Najčítanejšie

Vitajte !

Pripojenie z: 18.232.188.89, 18.232.188.89

Pripojených:

Máme online 17 hostí 

© and edit. Ing.Peter Kuderjavy,PhD.,Ing.Paed.IGIP
2007-2020